11114

MYL12A antibody from Signalway Antibody LLC
MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B

Antibody data

Product number
11114
Provider
Signalway Antibody LLC
Product name
Myosin Light Chain 2(Phospho-Ser18) Antibody
Provider product page
Signalway Antibody LLC - 11114
Antibody type
Polyclonal
Antigen
The antibody detects endogenous level of Myosin Light Chain 2 only when phosphorylated at serine 18.
Host
Rabbit
Conjugate
Unconjugated
Vial size
50µl
Provider Type Product Number
- No reagents -